Choice Bamboo & Fences


Bamboo Collection Vol. 5 Bamboo Collection Vol. 5

Bamboo Collection Vol. 5
PDF download Click here(dollar)
     PDF download Click here(euro)

Choice BambooNatural FencesArtificial FencesWorks

Choice Bamboo  Kikko-dake, Me-dake, Sabi-dake, Sarashi-dake, Tora-dake, Zumen-dake, Kan-chiku, Me-dake, Ya-dake, Susu-dake, Hotei-chiku, Kuro-chiku
Natural Fences  Kenninji-gaki, Misu-gaki, Kouetsuji-gaki, Yotsume-gaki, Takeho-gaki, Katsura-gaki, Teppo-gaki, Numadu-gaki, Kinkakuji-gaki, Sugikawa-gaki
Artificial Fences  Artificial fences made with "Ever Bamboo"(plastic bamboo), Bamboo boards
Works  Works by Yokoyama Bamboo Products & Co.


To top